Szybki kontakt:
42 25 03 124

Polityka prywatnoci

Ochrona danych osobowych i zachowanie bezpieczestwa wszelkich danych uytkowników naszego serwisu naley do najwaniejszych zada Agraf Sp. z o.o. równie w zakresie zwizanym z serwisem internetowym. Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje na temat polityki ochrony prywatnoci Agraf Sp. z o.o.

 1. Wszelkie dane gromadzone w serwisie internetowym firmy Agraf Sp. z o.o. istniejcym pod adresem strony internetowej http://ploterytnace.agraf.com.pl/, wykorzystywane s tylko przez upowanionych do tego pracowników firmy Agraf Sp. z o.o. i wycznie w celach informacyjnych.
 2. Informacje, o których mowa w poprzednim punkcie, przechowywane s w zabezpieczonych bazach danych i nie udostpniane firmom czy osobom trzecim.
 3. Spóka Agraf Sp. z o.o. przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych kieruje si przepisami prawa w szczególnoci zapisami ustawy z Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Rejestracja w serwisie oznacza akceptacj regulaminu strony oraz zasad okrelonych w niniejszej polityce prywatnoci.
 5. Informujemy, e uywamy informacji zapisywanych za pomoc plików cookies i podobnych technologii, a take uzyskujemy dostp do tych informacji w celach marketingowych oraz statystycznych.
 6. Korzystanie z naszej strony www bez zmiany standardowych ustawie przegldarki internetowej oznacza, e wyraasz zgod na zapisywanie plików cookies w pamici urzdzenia kocowego oraz uzyskanie dostpu do informacji zapisanych w tych plikach.
 7. Rejestrujc si w serwisie internetowym firmy Agraf Sp. z o.o., wyraaj Pastwo zgod na odbiór informacji handlowych wysyanych przez nas poczt elektroniczn, zgodnie z ustaw z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz.U. z 2017 poz. 1219 z pón. zm.). Zgoda obowizuje do czasu jej odwoania. W kadej chwili mog Pastwo zrezygnowa z poszczególnych grup lub cakowicie wypisa si z systemu e-mailingowego naszej firmy.
 8. Kady z zarejestrowanych uytkowników serwisu internetowego i systemu e-mailingowego Agraf Sp. z o.o. moe w kadej chwili poprosi o wgld w swoje dane, ich poprawienie lub o ich usunicie z baz danych Agraf Sp. z o.o.. Upowaniony Pracownik Agraf Sp. z o.o. dokona stosownych zmian natychmiast po otrzymaniu informacji od osoby, do której nale dane.
 9. Agraf sp. z o.o. ul. Nowe Sady 2, 94-102 ód zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla odzi ródmiecia w odzi XX Wydzia KRS pod numerem KRS 0000041037 tel.: (+48) 42 25 03 124 fax:(+48) 42 25 03 121 adres e-mail: agraf@agraf.com.pl.
 10. Agraf Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie. Wszelkie zmiany wchodz w ycie z dniem umieszczenia zmian na stronie internetowej http://ploterytnace.agraf.com.pl/.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pastwa danych jest Spóka: Agraf spóka z ograniczon odpowiedzialnoci (dalej – My lub Agraf). Nasza siedziba mieci si w odzi przy ul. Nowe Sady 2. Nasz adres korespondencyjny mailowy to: agraf@agraf.com.pl Zarejestrowani jestemy w rejestrze przedsibiorców Krajowy Rejestr Sdowy pod numerem 0000047031.
 2. W sprawach zwizanych z Pastwa danymi osobowymi prosz o kontakt pod adresem mail rodo@agraf.com.pl, Tel. 42 2503120 lub pod adresem ód 94-102 ul. Nowe Sady 2.
 3. Pastwa dane przetwarzane bd w celu realizacji umowy, w tym take w celu wypenienia obowizku prawnego cicego na nas, np. wystawienia faktury, w celach marketingowych lub w celach potwierdzonych wyraon odrbnie przez Pastwa zgod. Cele marketingowe to w szczególnoci przedstawianie Pastwu ofert produktów i usug dostpnych w naszej firmie (przy uyciu telefonów, tabletów, komputerów, e-maili, komunikatorów, serwisów spoecznociowych).
 4. Podstaw prawn przetwarzania Pastwa danych osobowych jest: zawarcie i wykonanie umowy, której jestecie Pastwo stron lub podjcie dziaa na Pastwa danie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO), wypenienie cicego na nas obowizku prawnego (art.6 ust. 1c RODO), udzielone przez Pastwa zgody (art. 6 ust. 1a RODO) lub tzw. uzasadniony prawnie interes polegajcy na promowaniu naszej oferty – marketing bezporedni (art. 6 ust. 1f RODO). 
 5. Przetwarzamy nastpujce kategorie danych:
  • dane kontaktowe: w tym imi, nazwisko, adres mail, numer telefonu, stanowisko zajmowane w danej firmie;
  • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usugi/dostawy towaru i wystawienia faktury w tym nazwa firmy, NIP, REGON;
  • dane identyfikacyjne niezbdne do wiadczenia usug on-line;
  • dane potrzebne do dobrania dla Pastwa odpowiedniej oferty marketingowej i usug (np. o usugach Agraf, z których korzystali Pastwo wczeniej, zainteresowaniach).
 6. Dane zbieramy na porednictwem formularzy umieszczonych na naszych stronach internetowych oraz ogólnodostpnych róde internetowych. Nasi Klienci udzielaj informacji o swoich danych równie podczas zawierania transakcji oraz kontaktów handlowych, w trakcie organizacji konkursów, konferencji i szkole.
 7. Dane mog by udostpniane producentom zakupionych przez Pastwa usug lub towarów, w celu prawidowej realizacji usug, dostawy towaru lub na podstawie odrbnie wyraonej przez Pastwa zgody.
 8. Pastwa dane osobowe bd przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeeli wymaga tego realizacja transakcji, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi s m.in. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisj Europejsk.
 9. Pastwa dane osobowe bd przechowywane przez okres:
  • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody bd one przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu w przypadku marketingu bezporedniego.
  • W pozostaych przypadkach Pastwa dane osobowe bd przechowywane do momentu ustania celu biznesowego. Przechowujemy take dane w szczególnoci przez czas obowizywania umowy zawartej z Pastwem, a take po jej zakoczeniu w celach:
   • dochodzenia roszcze w zwizku z wykonywaniem umowy,
   • wykonania obowizków wynikajcych z przepisów prawa, w tym w szczególnoci podatkowych i rachunkowych,
   • zapobiegania naduyciom i oszustwom,
   • statystycznych i archiwizacyjnych.
 10. Informujemy, i Pastwa dane osobowe nie bd podlegay profilowaniu w rozumieniu Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 (RODO)
 11. Maj Pastwo prawo
  • dostpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia,
  • do przenoszenia danych,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, a w przypadku wyraenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnicia zgody nie ma wpywu na przetwarzanie, które miao miejsce do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powysze skada mona mailem rodo@agraf.com.pl lub poprzez www.agraf.com.pl lub na adres Agraf Sp. z o.o. ód 94-102 ul. Nowe Sady 2.
 12. Maj Pastwo pen swobod dotyczc udostpniania swoich danych i wyraania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wymagamy podania danych niezbdnych do zawarcia umowy zawartych w formularzu umowy. Konsekwencj niepodania tych danych bdzie brak moliwoci zawarcia umowy. W pozostaych przypadkach niepodanie danych skutkowa bdzie brakiem moliwoci otrzymania ofert marketingowych, uczestniczenia np. w akcjach promocyjnych.
 13. Maj Pastwo prawo do wnie skarg do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych, jeeli uwaaj Pastwo, e przetwarzanie Pastwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Producenci:

summa
Canon
Colortrack
Direct Color Systems
Image Access

Formularz kontaktowy:

Prosz wybra temat.
Prosz poda swoje imi.
Podane imi jest za krtkie.
Prosz poda swj email.
Adres email jest zbyt krtki.
Adres email jest nieprawidowy.
Wylij